บริการจดจัดตั้งบริษัท พัทยา ชลบุรี ระยอง

098-423-6994 038-190-909

บริการจดจัดตั้งบริษัท


เราไม่เพียงแต่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น เรายังให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท โดยไม่คิดเงิน โดยผํู้เชี่ยวชาญทางด้านบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

จองชื่อนิติบุคคล

ยื่นจดบริคณห์สนธิ
และจัดตั้งบริษัท

เตรียมหลักฐาน
เซ็นต์รับรองเอกสาร

จดทะเบียนตั้งบริษัท
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1
ค่าธรรมเนียม ที่ต้องจ่ายให้กับราชการ
(ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

ตั้งบริษัท 5,000.
ค่าบริคณห์สนธิ 500.
ค่าอากร 400.
ค่าคัดสำเนาเอกสาร 450.
รวม 6,350.

2
ค่าบริการจัดตั้งบริษัท
 

ค่าจดทะเบียน+ค่าทนาย+ค่าผู้สอบบัญชี 8,500.
รวม 8,500.
1+2 รวมทั้งสิ้น 14,850.

หมายเหตุ
ในกรณีทุนจดทะเบียน มากกว่า 1 ล้านบาท จะเสีย ค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาท สำหรับ ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการของเรา

ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารครบถ้วน ใช้เวลา 3 วันทำการ ในการจดทะเบียน

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท ราคา 5,900 บาท
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส้วนฯ (รวมค่าธรรมเนียม) ราคา 5,000 บาท
จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท